Koffiepiraat

Algemene voorwaarden Koffie Piraat B.V.

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering

Koffie Piraat B.V.
Nijverheidslaan 16D
1382LH Weesp
T: 085- 273 1215
F: 085- 273 1216
E: [email protected]

KVK 72944560
BTW- nr NL859295370B01
EORI- nr NL859295370
Bank: ING; IBAN NL12INGB0008598078 / INGBNL2A

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffiepiraat en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Koffiepiraat en afnemer. Inkoopvoorwaarden of overige vormen van voorwaarden opgesteld door de afnemer worden door Koffiepiraat niet geaccepteerd. In het geval van een geschil tussen Koffiepiraat en afnemer zal in dat geval het Nederlands recht van toepassing zijn.

2. Acceptatie van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Nieuwsbrief inschrijving

1. Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (email)nieuwsbrief te sturen.

2. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief isopgenomen.

3. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Aanbiedingen van Koffiepiraat zijn vrijblijvend en gebaseerd op de actuele prijzen van dat moment.

2. Koffiepiraat streeft ernaar de afnemer een zo volledig mogelijke omschrijving te geven van de betreffende producten in de aanbieding. In het geval van gebruikmaking van afbeeldingen streeft Koffiepiraat naar het gebruik van een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koffiepiraat niet.

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor de aangifte en betaling van de koffiebelasting. Landen zoals, maar niet beperkt tot: Duitsland, België en Denemarken.

In Duitsland moet u uw invoer hier melden: Federale Douaneadministratie

In België moet u uw invoer (binnen 1 week) hier melden: Federale Overheidsdienst Douane en Accijnzen

Controleer met uw lokale douane, over invoerbelastingen.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Koffiepiraat onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5. Koffiepiraat kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Koffiepiraat op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien er sprake van weigering van een bestelling is, wordt dit door Koffiepiraat binnen 2 weken aan de afnemer onderbouwd kenbaar gemaakt.

Artikel 4 – De prijs

1. Prijzen zullen door Koffiepiraat kenbaar gemaakt worden in euro’s, inclusief Nederlandse BTW en exclusief de bijdrage voor verzending, tenzij anders overeengekomen.

2. De verplichting en verantwoording tot afhandeling van elke vorm van eventuele heffingen, belastingen en toeslagen verband houdende met aflevering in elk ander land dan Nederland ligt bij de afnemer.

In Duitsland moet u uw invoer hier melden: Federale Douane

In België moet u uw invoer (binnen 1 week) hier melden: Federale Overheidsdienst Douane en Accijnzen.

3. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

4. Koffiepiraat behoudt zich het recht voor te allen tijde prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. Annulering van de overeenkomst door de afnemer is mogelijk tot de ingangsdatum van prijsmutaties.

Artikel 5 – Betalingen

1. Betaling uitsluitend via de op de website vermelde betalingsmethoden, tenzij anders is overeengekomen.

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koffiepiraat te melden.

3. Koffiepiraat blijft eigenaar van de door de afnemer bestelde en door Koffiepiraat geleverde goederen totdat volledige betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden.

4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Koffiepiraat behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Verzending

1. Koffiepiraat maakt voor verzending van de bestelde goederen gebruik van een derde partij. Hiervoor wordt door Koffiepiraat een vergoeding aan de afnemer gefactureerd, welke tijdens het orderproces aan de afnemer kenbaar is gemaakt.

2. Koffiepiraat streeft naar het aanbieden van de bestelde goederen aan de expediteur binnen 3 werkdagen. Mocht aanlevering van de bestelde goederen aan de expediteur voor verzending niet mogelijk zijn binnen deze 3 werkdagen, ontvangt u hiervan bericht.

3. Wanneer blijkt dat levering van bestelde goederen langer dan 14 dagen zal gaan duren, heeft de afnemer recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen voor bestelde goederen.

4. Tenzij anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden naar het door de afnemer opgegeven afleveringsadres. Mocht een zending onbestelbaar aan ons geretourneerd worden, ontvangt u uw aankoopbedrag van de goederen retour verminderd met de kosten verbandhoudende met het retourzenden. Dit bedrag bedraagt de verzendkosten vermeerderd met €2,50 verwerkingskosten. In het geval van verzending naar een Pickup parcelshop dienen bestellingen binnen 5 dagen na aankomst op het afhaalpunt afgehaald te worden. Na deze termijn wordt de zending onbestelbaar en zijn vermelde kosten eveneens van toepassing.

5. De door Koffiepiraat verzonden goederen worden voor verzending door ons geïnspecteerd. Mochten er (bijvoorbeeld bij gemalen koffie) vacuumloze verpakkingen ontvangen worden, ligt de oorzaak hiervoor bij het transport. De door Koffiepiraat verzonden goederen worden voor verzending door ons geïnspecteerd. Mochten er (bijvoorbeeld bij gemalen koffie) vacuumloze verpakkingen ontvangen worden, ligt de oorzaak hiervoor bij het transport. Indien de goederen worden geleverd met duidelijke schade die tijdens de levering werd veroorzaakt, gelieve dan het defect aan de vervoerder te melden en ons onverwijld op de hoogte te brengen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft op geen enkele wijze invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. Door dit te doen, helpt u ons echter onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Artikel 7 – Retourname

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

2. Tijdens deze zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij de afnemer zonder opgaaf van redenen het recht heeft om de verpakkingen te retourneren tegen uitsluitend de kosten van retourzenden. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de procedure voor retourzenden.

3. Vanwege hygiënische redenen neemt Koffiepiraat uitsluitend producten retour in ongeopende en onbeschadigde verpakking en uitsluitend na kennisgeving vooraf aan Koffiepiraat.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

-producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud van de website is Koffiepiraat niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

2. Koffiepiraat is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.